Aktualności Regulamin Formularz Jury Organizatorzy Galeria Laureaci Kontakt

Regulamin

REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY WROCŁAW 2016

Niniejszy Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zwany dalej „Regulaminem” określa zasady na jakich przeprowadzony zostanie Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski organizowany w ramach wydarzenia Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, zwany dalej „Konkursem”.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest utwór symfoniczny inspirowany kulturą, historią lub naturą Wrocławia.
 2. Utwór konkursowy winien być kompozycją oryginalną, nigdy wcześniej nie wykonywaną, nie nagradzaną, ani nie publikowaną drukiem.
 3. Maksymalna obsada utworu konkursowego: 3 flety (w tym piccolo), 3 oboje (w tym rożek angielski), 3 klarnety (w tym klarnet basowy), 3 fagoty (w tym kontrafagot), 4 waltornie, 3 trąbki, 3 puzony, 1 tuba, perkusja (do 6 wykonawców) oraz kwintet smyczkowy (12.12.10.8.6); możliwe jest ponadto wykorzystanie jednego instrumentu dodatkowo spośród następujących: harfa, klawesyn, fortepian, akordeon. Wykluczone jest użycie dodatkowych instrumentów, wykonawców i wszelkich innych źródeł dźwięku, dotyczy to także warstw komputerowych/ live electronics etc.
 4. Czas trwania utworu konkursowego to 15 – 20 minut.
 1. ORANIZATOR i MECENAS KONKURSU
 1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Mecenasem Konkursu, w tym fundatorem nagród jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Biuro Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora: pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,
  Biuro Promocji i Organizacji Imprez Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 4. Regulamin oraz dane kontaktowe Organizatora dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem: mkk.wroc.pl oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.amuz.wroc.pl
 1. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy kompozytor, niezależnie od wieku i narodowości, który:
  – prześle partyturę utworu konkursowego, wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty opłaty konkursowej, zgodnie z zasadami i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie,
  – zobowiąże się w przypadku otrzymania I Nagrody do sporządzenia materiałów wykonawczych oraz upoważnienia podmiotu wskazanego przez Organizatora do wykorzystania utworu oraz materiałów nutowych (w tym partytury, głosów) w okresie do jednego roku, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w celu prawykonania utworu konkursowego na polach eksploatacji określonych w Karcie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora partytury, Karty zgłoszenia oraz dowodu wpłaty opłaty konkursowej, zgodnie z zasadami i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
 1. PARTYTURA UTWORU KONKURSOWEGO
 1. Partytura winna zostać nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Do partytury dołączyć należy zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną Kartę zgłoszenia według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Regulaminu zawierającą następujące informacje i oświadczenia:
   1. imię i nazwisko kompozytora,
   2. data i miejsce urodzenia,
   3. narodowość,
   4. obywatelstwo,
   5. adres, telefon, e-mail,
   6. tytuł i czas trwania utworu,
   7. krótka nota biograficzna i aktualne zdjęcie kompozytora,
   8. oświadczenia dotyczące:
    • akceptacji postanowień Regulaminu,
    • dysponowania wszelkimi prawami do utworu oraz oświadczenie, że utwór jest oryginalny, nie był dotąd nigdy wykonywany, ani publikowany drukiem,
    • wyrażenia zgody na publikację wizerunku, w przypadku uzyskania jednej
     z nagród lub wyróżnienia konkursu,
    • w przypadku uzyskania I Nagrody nieodpłatnego udostępnienia wszelkich materiałów wykonawczych (głosy orkiestrowe i partytura) niezbędnych do prawykonania, ewentualnych dalszych wykonań utworu,
    • upoważnienia podmiotu wskazanego przez Organizatora do wykorzystania utworu oraz materiałów nutowych, w tym partytury i materiałów wykonawczych, w zakresie określonym w Karcie zgłoszenia,
    • dobrowolnego podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu.
 2. Obowiązuje pełna edycja komputerowa partytury.
 3. Partytura winna być dostarczona w postaci czytelnego wydruku, w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3 oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym w formacie PDF (w standardzie odczytu Adobe® Reader®).
 4. Strona tytułowa partytury winna zawierać następującą informację: „Utwór skomponowany dla Miasta Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – w ramach Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego organizowanego przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego”.
 5. Zgłoszenia kierować należy na adres:
 6. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  Biuro Promocji i Organizacji Imprez
  pl.Jana Pawła II nr 2
  50-043 Wrocław
  Kopertę, w której nadesłana zostanie partytura opatrzyć należy dopiskiem MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI ESK 2016

 7. Termin nadsyłania partytur utworu konkursowego upływa w dniu 21 listopada 2016 r., przy czym najpóźniej w tym dniu partytura utworu konkursowego, Karta zgłoszenia i dowód wpłaty opłaty konkursowej winny znaleźć się w siedzibie Organizatora.
 8. Egzemplarz partytury utworu konkursowego zgłoszonego do Konkursu nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Organizatora, za wyjątkiem przypadku, gdy kompozytor nienagrodzonego utworu złoży wniosek o zwrot partytury. W takim przypadku partytura zostanie zwrócona na koszt kompozytora.
 1. OPŁATA KONKURSOWA
 1. Opłata konkursowa wynosi 150 PLN. Dla uczestników, którzy nie mają możliwości wykonania przelewu w polskich złotych opłata konkursowa wynosi 40 Euro.
 2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora, prowadzony przez Bank Zachodni WBK. Dane do przelewu: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,  Numer konta / IBAN: PL 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428 , SWIFT: WBKPPLPP, z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika, MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI ESK 2016.
 1. JURY i NAGRODY
 1. W skład Jury wchodzą:
  CHEN Yi (Chiny, USA),
  Ivan FEDELE (Włochy),
  Zygmunt KRAUZE (Polska, Przewodniczący Jury),
  François-Bernard MÂCHE (Francja),
  Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL (Polska).
 2. Decyzje niezależnego i niezawisłego Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Pula nagród wynosi 200.000 PLN. Przyznana zostanie I Nagroda w wysokości 100.000 PLN. O przyznaniu pozostałych nagród i/lub wyróżnień oraz ich wysokości zdecyduje Jury Konkursu. Nagrody i wyróżnienia podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 10 grudnia 2016 r.
 2. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Konkursu pod adresem: mkk.wroc.pl oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.amuz.wroc.pl
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Kompozycje niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu Konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Kwestie sporne rozstrzygane będę na podstawie polskiej wersji Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2016 r.

 

Załącznik do Regulaminu
Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

 

KARTA ZGŁOSZENIA
DO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY WROCŁAW 2016

Imię i nazwisko kompozytora
Data i miejsce urodzenia
Narodowość
Obywatelstwo
Adres zamieszkania  

 

 

Nr telefonu   Adres e-mail  
Tytuł utworu:
Czas trwania utworu:
Krótka nota biograficzna kompozytora:

 

 

 

 

 

       

 

Załącznik : fotografia kompozytora

 

OŚWIADCZENIA

W związku ze zgłoszeniem wyżej wymienionego utworu do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim organizowanym przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach wydarzenia Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, oświadczam, że:

 1. zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
 2. przysługują mi jako twórcy wszelkie i wyłączne prawa autorskie – osobiste i majątkowe do zgłoszonego utworu;
 3. zgłoszony utwór jest oryginalny, nie był dotąd nigdy wykonywany, ani publikowany;
 4. w przypadku przyznania mi jednej z nagród lub wyróżnienia wyrażam zgodę na publikację przesłanego zdjęcia przedstawiającego mój wizerunek, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Konkursu i Organizatora bez konieczności każdorazowego zatwierdzania;
 5. w przypadku przyznania mi I Nagrody zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi materiałów wykonawczych zgłoszonego utworu w terminie do 31 stycznia 2017 r. i wyrażam zgodę na nieodpłatne:
  1. wykorzystanie partytury i materiałów wykonawczych zgłoszonego utworu do prawykonania utworu, dalszych wykonań utworu oraz rejestracji tych wykonań przez Organizatora oraz przez Narodowe Forum Muzyki Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu,
   pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław – instytucję kultury miasta Wrocławia, współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014 – w okresie jednego roku od ogłoszenia wyników Konkursu,
  2. wykorzystanie nagrań utworu na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach,
   • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   • w zakresie rozpowszechniania nagrania w sposób inny niż określony w tiret 2 – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania nagrań na wybranych stronach internetowych;
 6. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
  1. administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
  2. wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator;
  3. posiadam prawo do dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawiania;
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Konkursie.
 

 

 

……………

 

 

 

……………

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika


 

Pliki do pobrania: